Isnin, 2 Januari 2017

TAJUK 14 : PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN14.2 Pengenalan Penulisan Laporan Penyelidikan Tindakan

        

Penulisan laporan penyelidikan tindakan mengambil kira beberapa aspek dan bahagian yang penting untuk memastikan hasil laporan mengikut standard yang telah diiktiraf oleh semua. Penulisan tersebut perlu merangkumi perkara-perkara yang dinyatakan dalam kerangka konsep di atas. Huraian penulisan dijelaskan secara ringkas dibawah ini.

        

14.2.1  Konteks/Latar Belakang Kajian

 

Dalam kajian tindakan, penyelidik hendaklah menjelaskan konteks atau latar belakang kajian sama ada kajian dibuat dalam konteks bilik darjah, sekolah, amalan pedagogi atau dalam konteks-konteks lain yang lebih luas.

 

 

14.2.2  Tinjauan Literatur

 

Tinjauan literatur menggunakan sumber-sumber yang boleh didapati seperti perpustakaan, teks, jurnal, laporan tesis dan penyelidikan, akhbar dan lain-lain lagi. Penulisan tinjauan literature hendaklah mengikut gaya dan format American Psychology Association (APA) atau format tertentu yang telah ditetapkan.

 

11.4.3   Fokus/Aspek Amalan bagi Penambahbaikan

 

Fokus kajian hendaklah ditulis dengan jelas berdasarkan tumpuan masalah. Dalam menulis focus kajian, sampel dan pemilihan sampel perlu dinyatakan. Contohnya:

 

Kajian ini berfokus kepada murid yang amat lemah dalam bacaan tulisan jawi walaupun perkataan suku kata terbuka-terbuka.

                                                   

14.2.4 Pelan Tindakan

 

Penyelidik hendaklah menjelaskan tentang proses penyelidikan yang telah dijalankan. Proses ini melibatkan strategi yang dilaksanakan mengikut masalah yang dikaji. Contohnya menjelaskan cara pelaksanaan kajian terhadap murid yang tidak dapat membezakan alif lam qamariah dan alif lam syamsiah dalam bacaan al-Quran.

 

14.2.5  Pelaksanaan Pelan Tindakan

 

Penyelidik perlu menjelaskan kesemua langkah-langkah tindakan yang telah diambil berkaitan persoalan yang dikaji, termasuk langkah-langkah awal seperti refleksi awal dan mendapatkan tinjauan literatur mengikut tarikh-tarikh pelaksanaannya. Masukkan juga langkah-langkah pelaksanaan tentang tindakan semasa seperti pentadbiran instrumen kajian, pengumpulan dan analisis data, menjalankan tinjauan serta tindakan rawatan atau campurtangan yang dilakukan ke atas sampel untuk melaksanakan tindakan. Jelaskan kaedah dan jenis data yang dikumpulkan (Akhiar dan Shamsina, 2012).

 

 

 

14.2.6   Pengumpulan Data

 

Penyelidik perlu menjelaskan secara terperinci strategi dan teknik yang digunakan untuk mengumpul data. Contohnya, pemerhatian, temu bual, senarai semak, soal selidik atau eksperimen. Kesesuaian strategi dan teknik bergantung kepada tujuan, situasi dan kemahiran penyelidik. Sebaiknya tiga teknik pengumpulan data digunakan untuk tujuan triangulasi (Akhiar dan Shamsina, 2012).

 

14.2.7  Analisis dan Huraian Data

 

Dalam bahagian ini, bentangkan tentang penemuan baru yang utama dan diikuti dengan penemuan-penemuan yang lain. Jelaskan sama ada hipotesis telah dipenuhi atau dapatan tidak menyokong hipotesis. Nyatakan bagaimana data yang diperolehi akan dianalisis dan dibuat interpretasi. Adakah perisian SPSS atau Nvivo digunakan? Penganalisisan data bergantung kepada penyelidikan sama ada kualitatif atau kuantitatif. Semua perkara yang dinyatakan tersebut perlu dijelaskan secara terperinci (Akhiar dan Shamsina, 2012).

 

14.2.8  Refleksi dan Implikasi

 

Di dalam ruangan ini, nyatakan secara terperinci bagaimana refleksi dibuat untuk memperbaiki amalan sendiri atau untuk meningkatkan profesionalisme. Nyatakan juga langkah-langkah seterusnya yang akan diambil sekiranya lanjutan kajian perlu dibuat atau sesuatu perubahan perlu dilakukan (Akhiar dan Shamsina, 2012).

 

14.2.9  Pelan bagi Tindakan Susulan

 

Penyelidik perlu menyatakan dengan jelas pelan tindakan susulan yang boleh dilaksanakan oleh diri sendiri atau penyelidik-penyelidik lain. Pelan bagi tindakan susulan adalah berdasarkan dapatan yang diperolehi atau perkara-perkara yang masih perlu dibuat penambahbaikan atau yang masih belum dikaji tetapi mempunyai hubungkait dengan kajian semasa.

 

 

 

 

14.2.10 Sumber Rujukan: American Psychological Association (APA)

 

Setiap rujukan yang digunakan hendaklah ditulis mengikut format APA. Sesetengah kajian menggunakan format rujukan tertentu yang telah ditetapkan.

 

14.2.11 Rumusan

Secara keseluruhannya terdapat 10 bahagian yang perlu diberi perhatian untuk menjamin kualiti laporan kajian. Para pelajar perlu mendedahkan diri dengan melaksanakan kajian dan membuat penulisan mengikut standard yang telah ditetapkan.

                                                                                         

Aktiviti 11 – Perbincangan

·   Nyatakan strategi yang boleh digunakan dalam pengumpulan data kajian tindakan.

·   Dapatkan beberapa naskah buku dan tuliskan kandungan yang dirujuk yang menunjukkan cara anda mencatat sumber rujukan.

·   Secara individu, anda dikehendaki menghantar fail dalam bentuk slaid kepada pensyarah anda tentang elemen-elemen yang perlu ada dalam penulisan kajian tindakan.   

TAJUK 13 : MENGHURAI DATA PENYELIDIKAN TINDAKAN13.1 Mengintegrasi pelbagai sumber data

 

Sumber data yang diperoleh daripada pengalaman sebenar semasa pemerhatian, temu bual dan juga analisis dokumen yang dihasilkan murid perlu diintegrasikan supaya kesemua data boleh diterjemahkan menjadi dapatan yang bermakna. Perkara yang dititikberatkan melalui kajian tindakan ialah perkongsian maklumat dan pengalaman penyelidik yang terlibat untuk menambahbaik serta meningkatkan program. Amalan refleksi menjadi asas kepada dapatan dan laporan kajian tindakan. Oleh itu, semasa mengintegrasi data melalui pengalaman serta perasaan penyelidik, penjelasan yang tepat dan terperinci mengikut pandangan personal penyelidik diperlukan. Di samping itu, penyelidik juga perlu mengemukakan sebab-sebab penyelidik berpandangan demikian. Seterusnya, penyelidik perlu membuat penambahbaikan untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) atau program yang dijalankan.

 

13.2 Menghubungkaitkan Data dengan Literatur

 

Maklumat merupakan hasil daripada pemprosesan data. Ini bermakna, data hanya akan menjadi maklumat yang boleh digunakan untuk membuat keputusan setelah data-data tersebut diproses. Data tersebut akan menjadi lebih bermakna sekiranya disokong oleh dapatan kajian  melalui bacaan literatur daripada penyelidik lain. Kadang kala dapatan penyelidik bercanggah dengan dapatan literatur kajian penyelidik lain. Hal ini menyebabkan dapatan kajian tidak selari dengan pembacaan kajian lepas. Oleh itu, justifikasi kepada data penyelidikan yang baharu perlu diperkukuhkan kerana mungkin perkara ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti setting responden yang berbeza. Sokongan asas teori ke atas dapatan kajian sangat diperlukan.

 

 

 

 

13.3 Membuat rumusan data.

 

  13.3.1 Menyusun data.

 

Sekiranya data diperoleh adalah sedikit, penyusunan data boleh dibuat secara manual tetapi sekiranya jumlahnya besar maka penggunaan perisian komputer diperlukan untuk menyusun dan membuat analisis data. Bagi data bukan numerical, pengekodan dan pengkategorian perlu dibuat untuk memudahkan urusan. Data yang banyak adalah baik tetapi kadangkala boleh menyukarkan kefahaman sekiranya dibentangkan dalam satu kelompok data yang besar. Oleh itu, rumusan data perlu dibuat setelah laporan dan pembentangan dilaksanakan bagi mengelakkan kesukaran untuk memahami data yang dipersembahkan. Kebaikan membuat rumusan bukan sekadar mengurangkan jumlah data yang perlu difahami tetapi meningkatkan keupayaan mambuat intepretasi data.

 

 

  13.3.2 Merumus data.

 

Sebelum membuat rumusan, data perlu dibersihkan dengan membuat pembetulan bagi data kualitatif yang tidak jelas atau tidak tepat yang mungkin mengganggu proses membuat keputusan. Contohnya, terdapat responden lelaki yang menjawab soalan yang hanya ditujukan kepada responden perempuan sahaja atau terdapat dua jawapan bagi soalan berkategori jawapan atau jawapan di luar kategori (murid membuat jawapan sendiri kerana tidak suka kepada pilihan yang disediakan atau jawapan “Lain-lain” sedangkan semasa menyatakannya didapati jawapan tersebut termasuk ke dalam salah satu kategori yang disediakan.

 

Seterusnya dibuat senarai yang tepat dan dibuat perbandingan sebelum memasukkan data ke dalam carta. Penjadualan dan pelbagai bentuk graf persembahan (garis,palang atau pai) boleh digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dengan lebih jelas. Graf perlu dilengkapkan dengan data peratusan untuk menjadikannya lebih bermakna.

Data dalam jadual atau dalam bentuk graf adalah mudah difahami tetapi tidak menjelaskan keseluruhan cerita. Oleh itu, rumusan dara juga melibatkan interpretasi naratif dibuat mengenai data yang dapat dilihat.

 
Rumusan

 

Dalam bab ini kita telah mempelajari bagaimana menghurai semua data yang telah dikumpul dalam sesuatu kajian. Selain itu, kita juga telah mempelajari tentang bagaimana mengintegrasi data dengan pengalaman personal, dan menghubungkaitkan data dengan literature, serta bagaimana membuat rumusan data.

Latihan
1. Nyatakan kepentingan pengintegrasian data kepada kajian tindakan.
 
2. Buat satu jadual yang menunjukkan hubungan antara dapatan kajian dan literatur. Hantar kepada pensyarah anda melalui OLL atau email.
 

TAJUK 11 & 12 : PENYELIDIKAN TINDAKAN: ANALISIS DATA KUALITATAIF DAN KUANTITATIF


1.  Data Kualitatif

Pengkaji kualitatif menganalisis data dengan menggunakan Iangkah-Iangkah berikut:

              i.             Menyedia dan menyusun data untuk dianalisis.

             ii.             Menghurai dan membina tema daripada data.

            iii.             Melaporkan dapatan kajian.

           iv.             Menafsirkan (interpreting) dapatan kajian.

            v.             Mengesahkan ketepatan dan kebolehpercayaan dapatan kajian.

Creswell (2002: 258) meringkaskan tatacara am penganalisisan data kualitatif seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.5. Mengikut tatacara ini, selepas pengkaji mengutip data, dia perlu menyediakan data untuk diananlisis dengan menulis semula (transcribing) nota lapangan (field notes) dalam bahasa biasa, iaitu "membersihkan" nota lapangan supaya ia mudah difahami. Langkah kedua ialah membaca semua data ini untuk mendapatkan gambaran umum daripadanya. Seterusnya, data yang banyak ini perlu diberikan kod tertentu supaya ia mudah dirujuk semasa membuat analisis atau menulis taporan. Kod ini diberi dengan mencari bahagian-bahagian (segments) dalam teks dan memberikan kod tertentu kepadanya.

Analisis melibatkan proses menyusun data. Anda perlu menyusun data asal yang dikutip dalam bentuk, kategori dan unit deskriptif asas. Tanpa mengambil kira kaedah yang anda gunakan untuk mengutip data, lima (5) langkah berikut perlu diikuti dalam penganalisisan data:

(i)            Tahap pra-analisis;

a.    Semua nota lapangan dibaca, disemak, ditingkat dan lengkapkan.

b.    Semua nota dilabelkan menurut jenis. Semua nota disusun menurut urutan tertentu. 

c.    Data direkod seperti yang dikehendaki.

d.    Sediakan dua fotokopi semua nota termasuk yang asal.

e.    Mengkod dan mengkod semula respons terbuka dan data yang didokumenkan.

f.     Data komputer dimasukkan dalam sesuatu folder.

g.    Mula mengambil nota tema dan bentuk yang wujud.

h.    Pastikan data mudah diakses

 

(ii)           Tahap kemasan data;

a.    Pada tahap kemasan data (data reduction),

b.    data ditranskripsikan dalam "word processing“ atau dalam format analisis tekstual menggunakan komputer.

c.    Data yang telah ditranskripsikan dipermudahkan dan bersifat terfokus.

 

 

(iii)          Tahap pamiran data ;

a.    Data dipamirkan dalam bentuk jadual, lembaran tanda (tally) dan rumusan.    

b.    Data yang dipamer perlu menjelaskan analisis atau tindakan tambahan yang perlu dibuat.     

 

(iv)         Tahap verifikasi data;

a.    Triangulasi data digunakan untuk verifikasi pelbagai tindakan analitik yang diambil untuk mencapai kesimpulan.

b.    Semua prosedur yang membawa kepada kesimpulan dinyatakan dengan tepat.

c.    Proses dokumentasi semua proses penyelidikan dinyatakan dengan tepat.

 

(v)          Tahap dapatan (termasuk interpretasi).

a.    Penyemakan dan interpretasi dapatan

b.    Interpretasi melibatkna memberi makna dan signifikan kepada analisis.

c.    Ia melibatkan penerangan dan penetapan bentuk diskriptif dan penentuan hubungan sesam bentuk.

d.    Melihat semula aktiviti bermakna semasa melakukan interpretasi dan disiminasi

 

(vi)         Interpretasi

a.    Interpretasi bebas daripada pilih kasih (bias) anda

b.    Interpretasi berdasarkan teori

c.    Interpretasi berdasarkan maklumat

d.    Interpretasi tertakluk kepada prinsip etika yang ketat

 

2.        Analisis Data Kuantitatif

Biasanya alat kajian kuantitatif akan menghasilkan data yang besar saiznya. Sebagai pengkaji, anda bertanggungjawab untuk mengolah data itu kepada format yang sesuai dengan kaedah analisis data dan boleh ditafsir kemudiannya. Berikut adalah dua proses dalam menganaliss data:

(a) Memproses data dari borang soal selidik

(b) Memproses data dari inventori

 

Anda perlu mengolah data kepada kategori, peratus, min dan sisihan piawai. Berikut adalah Iangkah-Iangkah dalam analisis data:

 

             i.             Fasa pra-analisis

segala penjelasan tentang variabel kajian hendaklah dibaca dan difahami, dikemaskini, dan disempurnakan. Anda mesti yakin yang pemboleh ubah penting/utama dilabel dengan betul mengikut jenis atau kategori. Mereka hendaklah disusun tertib mengikut keperluan teori analisis.

 

Seperti yang dinyatakan dalam topik lepas, data dikutip dan dikemaskan melalui prosidur berikut:

(a) Surat memohon kebenaran membuat kajian hendaklah dihantar kepada pentadbir sekolah berserta dengan surat kebenaran daripada Kementerian Pelajaran.

(b) Selepas mendapat kebenaran dari pengetua, satu temu janji hendak dibuat dengan guru kelas untuk membincang jadual waktu bagi anda melakukan kajian. Maklumat latar belakang kelas juga perlu diketahui sebelum memulakan kajian.

(c) Apabila sampel telah dikenal pasti, borang soal-selidik/inventori diedarkan dan meminta mereka yang berkenaan mengisikannya.

(d) Sebelum analisis dibuat, data mentah yang diperoleh itu hendaklah diproses terlebih dahulu untuk mendapatkan latar belakang subjek kajian, misalnya, peratus pelajar mengikut jantina, tahap sosioekonomi ibu baps, jumlah gaji dan lokasi sekolah.

(e) Data daripada alat kajian, seperti soal-selidik/inventori, perlu diubah kepada skor variabel-variabel kajian. Ini biasanya dibuat dengan menggunakan pengiraan, seperti mengira jumlah atau min item-item tertentu untuk mengira skor bagi variabel "sikap". Jika nilai skor diperoleh secara manual, maka semakan ketepatan harus dilakukan.

(f) Selepas semua maklumat tentang latar belakang subjek kajian dan semua skor variabel kajian diperoleh, pengkaji boleh mula menganalisis data kajian untuk menjawab soalan-soalan dan/atau hipotesis-hipotesis kajian.

 


 

 

 

 

            ii.             Fasa pengurangan saiz data

Selalunya, penyelidik cuba menerangkan sesuatu taburan data dengan hanya menggunakan beberapa sukatan penting seperti berikut:

(i) Sukatan kecenderungan memusat: Min, mod, median, kuartil, desil dan persentil, dan lain-lain.

(ii) Sukatan serakan: Julat, julat antara kuartil, sisihan piawai, varians, pekali variasi, dan lain-lain.

 

            iii.             Fasa paparan data

           iv.             Fasa pengesahan data

            v.             Fasa dapatan

 

 


Rajah : Analisis Data Kajian Kuantitatif


Rajah : Reka bentuk Kajian Kuantitatif

 

 

Latihan

 

            Senaraikan bahan dan sumber rujukan rujukan yang anda gunakan untuk mengkaji tentang analisis data.